TIỂU HỌC DIỄN KIM

LIÊN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

chao mung ngay 30/4 va 1/5

QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN KIM NĂM HỌC 2015 - 2016

Thứ tư - 23/03/2016 14:31
QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN KIM NĂM HỌC 2015 - 2016

QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN KIM NĂM HỌC 2015 - 2016

Quy chế dân chủ thực hiện ở trường học là cụ thể hoá quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo NĐ của Chính phủ nhằm phát huy quyền làm chủ của CBGVNV, tăng cường đoàn kết nội bộ trường học, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, dân chủ thực sự là đơn vị cơ sở của hệ thống giáo dục Quốc dân nước CHXHCN Việt Nam, làm cho trường phát huy hết khả năng, tiềm lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ cụ thể cho từng năm học, nhiệm vụ chung theo Luật GD và Điều lệ trường TH . Phát huy quyền làm chủ của CBGVNV gắn liền với cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, CBCC làm chủ tạo điều kiện để mọi thành viên tham gia quản lý trong trường học. Dân chủ được thực hiện trong khuôn khổ của Hiến pháp, Pháp luật. Quyền đi đôi với nghĩa vụ, dân chủ đi đôi với trật tự kỷ cương. Kiên quyết xử lý những hành vi dân chủ quá trớn, lợi dụng dân chủ vi phạm Hiến pháp, Pháp luật hoặc vi phạm quyền của giáo viên, nhân viên và học sinh.

 PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG TH DIỄN KIM                                                                    Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 
QUY CHẾ DÂN CHỦ TRƯỜNG HỌC
NĂM HỌC 2015 - 2016
 ( Ban hành kèm theo Quyết định    /QĐ-THDH ngày 24  tháng 9 năm 2015) 
- Căn cứ Luật giáo dục năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ trường tiểu học được ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
-  Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 1/3/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;
chế thực hiện dân chủ trong hoạt động Nhà trường;
- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2015- 2016 của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của  trường TH Diễn Kim xây dựng quy chế dân chủ như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Điều 1:
                 Quy chế dân chủ thực hiện ở trường học là cụ thể hoá quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo NĐ của Chính phủ nhằm phát huy quyền làm chủ của CBGVNV, tăng cường đoàn kết nội bộ trường học, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, dân chủ thực sự là đơn vị cơ sở của hệ thống giáo dục Quốc dân nước CHXHCN Việt Nam, làm cho trường phát huy hết khả năng, tiềm lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ cụ thể cho từng năm học, nhiệm vụ chung theo Luật GD và Điều lệ trường TH .
Điều 2:
                 Phát huy quyền làm chủ của CBGVNV gắn liền với cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, CBCC làm chủ tạo điều kiện để mọi thành viên tham gia quản lý trong trường học.
Điều 3:
                 Dân chủ được thực hiện trong khuôn khổ của Hiến pháp, Pháp luật. Quyền đi đôi với nghĩa vụ, dân chủ đi đôi với trật tự kỷ cương. Kiên quyết xử lý những hành vi dân chủ quá trớn, lợi dụng dân chủ vi phạm Hiến pháp, Pháp luật hoặc vi phạm quyền của giáo viên, nhân viên và học sinh.

CHƯƠNG II

 NHỮNG QUY ĐỊNH PHẢI THỰC HIỆN

 ĐỂ ĐẢM BẢO DÂN CHỦ

Điều 4: Chức năng của Hiệu trưởng
1.   Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động dạy và học cùng các hoạt động khác trong nhà trường đi đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như hướng dẫn của ngành và Nghị quyết của hội nghị CBCC.
- Thực hiện quyền điều hành toàn diện hoạt động trong trường học, triển khai thực hiện chủ trương, kế hoạch của nhà nước của cấp trên và chịu trách nhiệm trước Đảng,  Nhà nước và pháp luật về các hoạt động trong trường học.
2. Hiệu trưởng có trách nhiệm thông tin kịp thời và công khai để cán bộ, giáo viên, nhân viên biết rõ những nội dung sau:
- Chính sách pháp luật của nhà nước ( sau khi ban hành)
- Các quy định kế hoạch của ngành, của địa phương ( có liên quan đến đơn vị trường).
- Kế hoạch phát triển tổng thể và cụ thể. Kế hoạch hàng năm, hàng kỳ, tháng, tuần.
- Kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện ( chỉ thông báo kiểm tra số lượng học sinh và giáo viên, thông báo tên cụ thể trước từ 2-3 ngày), thông báo kết quả kiểm tra.
- Kết quả thi đua từng đợt và cả năm.
- Nâng lương CBCC hàng quý, hàng năm.
- Thu - chi các loại quỹ theo từng tháng, quý, năm.
- Khen thưởng, kỷ luật học sinh, đề nghị cấp trên khen thưởng kỷ luật CBCC.
- Điều kiện và kết quả tuyển sinh, lên lớp, ở lại, hoàn thành chương trình tiểu học của học sinh.
3. Hiệu trưởng phải lắng nghe ý kiến phê bình, góp ý của giáo viên, nhân viên và không được có hành vi trù dập, hách dịch, cửa quyền với cán bộ giáo viên đã góp ý phê bình mình đồng thời có biện pháp giải đáp thắc mắc của CBCC.
Điều 5: Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng giúp tham mưu cho Hiệu trưởng những phần hành công việc được hiệu trưởng phân công cùng chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng trước Đảng, Nhà nước, Pháp luật về các hoạt động trong nhà trường. Phải thực hiện đầy đủ số tiết dạy theo chế độ quy định.
Điều 6: Các tổ chức đoàn thể
a) Tổ chức Chi bộ Đảng: Chi bộ lãnh đạo tuyệt đối nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, có trách nhiệm chỉ đạo nhà trường trong thực hiện mục tiêu, kế hoạch, Nghị quyết của năm học đã được thông qua Hội nghị CBCC đầu năm.
b) Tổ chức Công đoàn : Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các cuộc vận động cùng với hiệu trưởng sắp xếp, bố trí đội ngũ đáp ứng được sự dân chủ, hợp pháp, xây dựng được mối đoàn kết nhất trí trong nội bộ tạo động lực thúc đẩy CM . Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, chỉ đạo tổ nữ công hoạt động có hiệu quả, tập hợp ý kiến nguyện vọng của đoàn viên để trình với Hiệu trưởng nghiên cứu giải quyết.
c) Tổ chức đoàn thanh niên: Phối hợp với nhà trường trong việc thực hiện quy chế dân chủ, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên phát huy năng lực chuyên môn khả năng sáng tạo trong dạy học và hoạt động tập thể. Giúp Đội  TNTP Hồ  Chí Minh thực hiện tốt  các nền nếp và hoạt động NGLL.
d) Tổ chuyên môn: Tổ trưởng CM tham mưu và thực hiện tốt các nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao, uỷ quyền xây dựng được kế hoạch hoạt động của tổ dựa trên kế hoạch trường có trách nhiệm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm cho thành viên trong Tổ, xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong tổ.
e) Đội TNTP Hồ Chí Minh: Chủ trì thực hiện mọi hoạt động nề nếp Đội, tham mưu cho Hiệu trưởng những công việc liên quan đến Đội. Chịu trách nhiệm chính về các  hoạt động Đội, Sao và giáo dục ngoài giờ lên lớp.
 g) Ban đại diện hội cha mẹ học sinh: Tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của các cha mẹ học sinh để cùng giải quyết các vấn đề về nội dung công việc liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình để giải quyết những việc liên quan đến học sinh. Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định và thực hiện các hoạt động xã hội hoá giáo dục.
Điều 7: Thư ký HĐSP
Có trách nhiệm ghi lại các biên bản Hội họp, dự thảo các văn bản có liên quan cần thiết, tổng hợp tình hình hoạt động tư vấn báo cáo cho Hiệu trưởng đồng thời thực hiện các công việc khác thuộc chức năng của mình khi được Hiệu trưởng uỷ quyền.
Điều 8: Kế toán - thủ quỹ
Thực sự là người đại diện kiểm soát và tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện thu - chi theo đúng nguyên tắc kế toán tài chính, có trách nhiệm quyết toán công khai tài chính theo đúng hàng tháng, hàng quý và cả năm.
Điều 9: Đối với toàn thể cán bộ - giáo viên - nhân viên :
1. Hoạt động nề nếp:
Mọi hoạt động của mọi thành viên trong nhà trường phải thực hiện đúng theo thời gian, lịch trình quy định. Thực hiện nghiêm túc nề nếp, kỷ cương trong dạy học.
- Trong sinh hoạt, hội họp tuyệt đối không được làm việc riêng, nói chuyện riêng.
- Đi đứng, nói năng, giao tiếp phải thể hiện tác phong sư phạm, đối với đồng nghiệp phải thực hiện đoàn kết, có tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, xưng hô mẫu mực lịch sự.
- Về đạo đức, tác phong thực sự mẫu mực, trong sáng kể cả lúc đến trường cũng như nơi mình đang cư trú.
- Đi dạy phải đến trước giờ dạy học 15 phút để theo dõi chỉ đạo lớp làm vệ sinh.
- Đau ốm hoặc ở gia đình có việc đột xuất xảy ra không đi dạy được phải xin phép trước giờ vào học 20 phút. Đồng thời phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng mới được nghỉ( trừ trường hợp đặc biệt).
- Đến trường phải ăn mặc chỉnh tề, văn minh lịch sự, đúng y phục công chức.
- Tuyệt đối không được uống rượu, bia, hút thuốc lá khi lên lớp, không được đánh cờ ăn tiền dưới bất kỳ hình thức nào.
2. Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ:
Thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn cụ thể là:
Có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy đinh, bao bọc đẹp, chữ viết cẩn thận, trình bày rõ ràng.
Trước khi đến lớp phải chuẩn bị bài chu đáo, soạn bài đầy đủ, có chất lượng.
-Vào ra lớp phải tuân theo hiệu lệnh, đúng thời gian quy định, không được ra khỏi lớp khi chưa có hiệu lệnh của người trực.
-Tuyệt đối chấp hành thời khoá biểu, thời gian biểu, chương trình giảng dạy, không được tự ý chuyển dịch tiết dạy, không được tự ý cắt xén thời gian môn học này bù cho môn học khác.
-Trong quá trình dạy không được tự ý bỏ lớp, đi lại từ phòng này sang phòng khác khi chưa có lệnh của lãnh đạo.
- Không tiếp xúc với bất kỳ người nào trong phòng học trừ khi lãnh đạo cho phép.
- Chữ viết bảng phải rõ ràng, cẩn thận, đúng mẫu chữ quy định.
- Sử dụng thiết bị dạy học đúng lúc, có hiệu quả.
- Thực hiện chế độ chấm, chữa, chế độ kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên, nhận xét, đánh giá học sinh phải đảm bảo thực chất.
- Sử dụng tốt thiết bị dạy học  ( tự làm hoặc mượn thiết bị).
- Thực hiện dự giờ, thao giảng theo đúng quy định.
- Cán bộ giáo viên phải tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao nhận thức xã hội.
- Tất cả mọi thành viên trong HĐSP đều phải thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn của mỗi tổ chức thành viên được quy định tại“ Điều lệ trường tiểu học” theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD-ĐT ngày 30/12/2010 và các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học. Đồng thời tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
3.  Ngoài những quyền hạn ( ghi trong điều lệ) CBCC có quyền:
- Được quản lý và thực hiện công tác theo kế hoạch và nhiệm vụ được giao.
- Yêu cầu nhà trường làm rõ vụ việc nếu thấy nghi ngờ về mọi hiện tượng như( mất đoàn kết, tham ô, tham nhũng...).
4. Ngoài những việc CBCC không được làm theo pháp lệnh công chức, mỗi CBCC còn phải:
- Nếu nghe được những thông tin (không cần thiết) có ảnh hưởng đến cá nhân hoặc đơn vị mình thì có trách nhiệm phản ánh đúng sự thực với người có trách nhiệm để giải quyết.
- Không được đưa những thông tin không chính xác hoặc chưa rõ, hoặc sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, hoặc tập thể đơn vị.
5. Cán bộ công chức phải tự phê bình nghiêm túc, sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm, phải thẳng thắn đấu tranh, phê bình góp ý xây dựng nội bộ trường học ngày càng đoàn kết vững mạnh trong sạch.
Điều 10: Đối với học sinh.
- Kính trọng thầy cô giáo, nhân viên trong nhà trường. Đoàn kết giúp đỡ bạn bè, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Thực hiện điều lệ nội quy nhà trường, chấp hành các quy tắc trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.
- Chăm chỉ học tập hoàn thành mọi nhiệm vụ, học tập và rèn luyện theo yêu cầu của giáo viên và nhà trường.
- Chăm lo rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gìn và bảo vệ môi trường.
- Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đội TNTP Hồ Chí Minh- Sao nhi đồng Hồ Chí Minh.
- Giữ gìn tài sản của nhà trường, giúp đỡ gia đình, tham gia lao động công ích và công tác xã hội phù hợp với lứa tuổi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
CHƯƠNG III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11:
Tất cả các thành viên trong nhà trường đều có trách nhiệm thực hiện quy chế này. Nếu bất kỳ ai vi phạm thì tùy mức độ để xử lý theo điều lệ pháp lệnh công chức.
Điều 12: Hiệu lực thi hành
Bản Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày đã được thông qua Hội nghị cán bộ viên chức ngày 25 tháng 9 năm 2015.
 

                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                       (Đã ký)
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Diễn Châu
- Lưu VP.
                                                                                                                 Trần Ngọc Lâm
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Ngọc Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: dân chủ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 1


Hôm nayHôm nay : 64

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2935

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 268946

may loc nuoc
thi cong QC
Bluesky