TIỂU HỌC DIỄN KIM

LIÊN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » Sáng kiến kinh nghiệm

chao mung ngay 30/4 va 1/5

Sáng kiến kinh nghiệm

Thứ bảy - 12/03/2016 08:04
Hình ảnh sinh hoạt Chi bộ Trường Tiểu học Diễn Kim

Hình ảnh sinh hoạt Chi bộ Trường Tiểu học Diễn Kim

Với vai trò là bí thư chi bộ tôi luôn trăn trở nghiên cứu tìm ra những giải pháp phù hợp để khắc phục những tồn tại và hạn chế trên, từ việc tiếp thu được qua lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, bài học về công tác xây dựng Đảng, một số kinh nghiệm trong quá trình công tác, bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, nhiệm vụ năm học của ngành tôi đã tìm ra mốt số giải pháp góp phần xây dựng chi bộ ngày một trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nội bộ đoàn kết một lòng, để cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Bước đầu tôi nhận thấy những giải pháp tôi đưa ra là phù hợp với thực tế ở chi nhà trường nên tôi đã quyết định chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ Đảng trong nhà trường”.
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Chi bộ như sau: "Mỗi chi bộ Đảng là hạt nhân lãnh đạo quần chúng cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy được vị trí và lực lượng vĩ đại của quần chúng. Mỗi cấp bộ Đảng phải là một cơ quan lãnh đạo vững chắc ở địa phương, theo đúng đường lối chính sách của Trung ương", "Để lãnh đạo tốt, các cấp ủy Đảng phải thật sự đoàn kết, thật dân chủ, phải thực hành chế độ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, phê bình và tự phê bình để không ngừng tiến bộ”.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, Đảng ta khẳng định “Những thành tựu đã đạt được, những tiềm năng được khai thác, những kinh nghiệm có giá trị đều bắt nguồn từ sự nỗ lực phấn đấu của quần chúng ở cơ sở mà hạt nhân là tổ chức cơ sở Đảng. Nhưng mặt khác, sự yếu kém của nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã hạn chế những thành tựu của cách mạng”.
Chỉ thị 34- CT/TW, ngày 30/05/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và phát triển đảng viên trong các trường học. Chỉ thị 40 ngày 15/06/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Nghị quyết số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về ''Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015''. Mà thực tế nhất, sâu sắc nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" được ban hành ngày 16/01/2012, tập trung vào ba vấn đề thực sự cấp bách, cần làm ngay, đó là: “Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị”.
Việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã chỉ ra những yếu kém và hạn chế của các cấp ủy Đảng, trong đó có cá nhân người đứng đầu, hiện tượng tham nhũng, lãng phí, thiếu dân chủ trong Đảng, thiếu kiên quyết, nể nang, một số ít cán bộ đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, chất lượng làm việc không cao, đảng viên bằng lòng với những gì mình đã có, không có chí tiến thủ, hiện tượng cán bộ công chức làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về đang là vấn đề bức xúc hiện nay.
Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI có chuyên đề về "Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", nhiều cán bộ, đảng viên, giáo viên khẳng định, một trong những công việc phải làm thường xuyên và lâu dài là tập trung củng cố tổ chức đảng trong các trường học, bởi vì chi bộ Đảng nhà trường trong hệ thống giáo dục phổ thông, Giáo dục và Đào tạo là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là nơi đào tạo cán bộ, đảng viên và cũng là nơi phát triển đảng viên trong đội ngũ giáo viên.
Xác định chức năng nhiệm vụ chi bộ nhà trường là hạt nhân lãnh đạo thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của cấp trên tại đơn vị cơ sở, lãnh đạo xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nâng cao chất lượng dạy và học, động viên đảng viên quần chúng làm tròn nghĩa vụ đối với ngành giáo dục và đối với nhà nước. Các tổ chức cơ sở Đảng có trách nhiệm chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Vì vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ Đảng cũng được quyết định bởi chất lượng đội ngũ đảng viên của chi bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần; Đảng viên kém, chi bộ kém là những khâu yếu của Đảng”, “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh, chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”, “Mỗi đảng viên là một người thay mặt Đảng, gương mẫu đứng trước quần chúng, để giải thích chính sách của Đảng và của Chính phủ cho quần chúng hiểu rõ và vui lòng thi hành”. Cho nên hoạt động của chi bộ ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Đảng trong quần chúng nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng: "Chi bộ tốt thì kinh qua chi bộ mà Đảng càng được dân tin, dân phục, dân yêu”.
Thực tế cho thấy hiện nay ở chi bộ nhà trường vẫn còn tồn tại những yếu kém nhất định như; nhận thức của một số ít cán bộ đảng viên về chức trách nhiệm vụ và vai trò trách nhiệm chưa cao, tinh thần phê bình và tự phê bình còn gặp nhiều hạn chế, trong công tác đôi lúc còn nể nang, e dè, thiếu cương quyết, không dám đối mặt, đảng viên đôi lúc nói năng thiếu khiêm tốn, không đúng lúc đúng chỗ, lôi kéo bè phái, chống lại người đứng đầu, việc lãnh đạo chỉ đạo các đoàn thể còn mang tính chung chung, chưa bám sát vào việc triển khai kế hoạch và đánh giá thường xuyên một cách nghiêm túc. Đây cũng là những vấn đề cấp thiết hiện nay mà mỗi chi bộ nhà trường cần phải quan tâm và chỉnh đốn kịp thời.
Với vai trò là bí thư chi bộ tôi luôn trăn trở nghiên cứu tìm ra những giải pháp phù hợp để khắc phục những tồn tại và hạn chế trên, từ việc tiếp thu được qua lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, bài học về công tác xây dựng Đảng, một số kinh nghiệm trong quá trình công tác, bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, nhiệm vụ năm học của ngành tôi đã tìm ra mốt số giải pháp góp phần xây dựng chi bộ ngày một trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nội bộ đoàn kết một lòng, để cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Bước đầu tôi nhận thấy những giải pháp tôi đưa ra là phù hợp với thực tế ở chi nhà trường nên tôi đã quyết định chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ Đảng trong nhà trường”.
PHẦN II: NỘI DUNG
 I. Thực trạng vấn đề.
1. Thực trạng nhà trường hiện nay.
Trường Tiểu học Diễn Kim đóng trên địa bàn xã Diễn Kim là một xã bãi ngang ven biển, dân số đông trên 10 nghìn người, trình độ dân trí chưa cao, bên cạnh đó một bộ phận không nhỏ người dân và các bậc phụ huynh nhận thức về công tác giáo dục còn nhiều hạn chế, lối sống sinh hoạt còn lạc hậu, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn.
Trong những năm qua nhà trường đã được sự quan tâm rất nhiều từ các cấp các ngành, sự đóng góp to lớn của Đảng bộ, nhân dân xã Diễn Kim và đặc biệt là tập thể chi bộ và ban giám hiệu, giáo viên, công nhân viên và các thế hệ học sinh, đến nay nhà trường đã có nhiều khởi sắc, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, cơ sở vật chất nhà trường khang trang hơn trước. Song để đáp ứng với nhu cầu dạy và học trong thời kì đổi mới hội nhập thì nhà trường vẫn gặp không ít khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin, trang thiết bị dạy học đã lạc hậu và đang trên đà xuống cấp, chất lượng đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng hết với yêu cầu giáo dục hiện nay.
* Tình hình học sinh năm học 2013 – 2014:
- Hàng năm số lượng học sinh đầu vào khá cao, năm học 2013 - 2014 nhà trường có 30 lớp học với tổng số 833 học sinh, nữ 415 em, được chia làm 5 khối lớp: khối lớp 1, khối lớp 2, khối lớp 3, khối lớp 4, khối lớp 5, mỗi khối có 6 lớp, mỗi khối lớp được sắp xếp một cách khoa học đảm bảo theo điều lệ trường tiểu học. Đa số các em học sinh đều ngoan, có ý thức học tập và rèn luyện, song vẫn còn không ít em chưa được sự quan tâm đúng mức từ phía gia đình và xã hội dẫn tới hiệu quả học tập không cao.
* Tình hình về đội ngũ cán bộ giáo viên công nhân viên:
- Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường là 47 người (nữ: 33, nam: 14), trong đó CBQL: 03, giáo viên: 39, Giáo viên TPTĐ: 1; phục vụ: 04.
- Trình độ chuyên môn: Đại học: 24 người, chiếm tỷ lệ 51,1%; Cao đẳng: 17  người, chiếm tỷ lệ 36,2%. Trung cấp: 6  người, chiếm tỷ lệ 12,8%.
- Giáo viên đạt trình độ chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 87,2%. Về cơ bản đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe năng động, có năng lực chuyên môn, chất lượng trên chuẩn cao, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt. Song tỉ lệ giáo viên còn thiếu so với quy định chỉ đạt 1,3 giáo viên trên lớp, bên cạnh đó trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên chưa thật sự đồng đều, đa số giáo viên ở xa, giáo viên trẻ trong độ tuổi sinh con, nuôi con nhỏ, đang chiếm tỷ lệ cao dẫn đến việc bố trí sắp xếp chuyên môn ở mọi lĩnh vực công tác còn gặp nhiều khó khăn cho nhà trường.
* Tình hình chi bộ nhà trường:
- Chi bộ Trường Tiểu học Diễn Kim, là loại hình chi bộ thuộc đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Đảng bộ xã Diễn Kim, được tổ chức theo nơi làm việc của đảng viên. Chi bộ có chức năng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ xã Diễn Kim, sự quản lý của Phòng GD&ĐT Diễn Châu, trực tiếp triển khai kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ phát triển về giáo dục của Nhà trường theo các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên, quy định của Nhà nước và nhiệm vụ chung của ngành giáo dục.
- Tổng số đảng viên chi bộ: 29 đồng chí, trong đó: Nữ 18 đồng chí chiếm tỷ lệ 61,5%, nam: 11đ/c chiếm tỷ lệ 38,5%, đảng viên chính thức 27 đ/c chiểm tỷ lệ 93,1%, đảng viên dự bị:  02đ/c chiếm tỷ lệ 6,9%.
- Về tuổi đời bình quân của đảng viên trong chi bộ: 35 tuổi, trong đó: đảng viên d­ưới 30 tuổi: 01 đồng chí, chiếm tỷ lệ 3,4%; đảng viên từ 31- 40 tuổi: 17 đồng chí, chiếm tỷ lệ 58,6 %; đảng viên từ 41- 50 tuổi: 9 đồng chí, chiếm tỷ lệ 31%; đảng viên từ 51- 60 tuổi: 2 đồng chí, chiếm tỷ lệ 7,0%.         
- Trình độ chuyên môn: trung cấp 02 đồng chí, chiếm tỷ lệ 6,9%; cao đẳng 12 đồng chí, chiếm tỷ lệ 41.4%; đại học: 15 đồng chí, chiếm tỷ lệ 51,7%.
- Trình độ chính trị: trung cấp: 2 đồng chí, chiếm tỷ lệ 6,9%; sơ cấp: 27 đồng chí, chiếm tỷ lệ 93,1%
- Về cơ cấu tổ chức: Chi ủy có 3 đồng chí, 1 đồng chí phó hiệu trưởng làm bí thư chi bộ chỉ đạo chung, 1 đồng chí hiệu trưởng làm phó bí thư chi bộ làm công tác tổ chức, 1 đồng chí chi ủy viên phụ trách các đoàn thể và một số nhiệm vụ khác, đảng viên tham gia công tác quản lí nhà trường và các đoàn thể có 17 đồng chí chiếm tỷ lệ 58,8%; trong đó số đảng viên nữ chiếm tỷ lệ 50%.
Nhìn chung số lượng đảng viên trong chi bộ khá cao, song chất lượng chuyên môn và năng lực quản lý chưa thật sự đồng đều, tính chiến đấu chưa cao, đảng viên chủ yếu là giáo viên ở xa, việc đi lại sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn.
2. Thực trạng công tác Đảng hiện nay trong các nhà trường nói chung và tại Trường Tiểu học Diễn Kim nói riêng.
- Một bộ phận không nhỏ đảng viên chưa nhận thức hết vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình trong công tác xây dựng đảng, được đứng vào hàng ngũ của Đảng nhưng vẫn xem mình như một quần chúng bình thường khác, không có ý chí phấn đấu, ý thức phê bình và tự phê bình chưa cao.
- Ít nhiều vẫn còn tình trạng trong công tác hội họp, sinh hoạt chi bộ đảng viên ít tham gia ý kiến xây dựng đóng góp, nhưng thường hay trao đổi ngoài lề, ngoài cuộc họp về những thông tin chệch hướng với đường lối chủ trương đã đề ra của chi bộ trong quá trình triển khai thực hiện, một số thông tin nội bộ bị rò rỉ, dẫn đến mất lòng tin của quần chúng về Đảng.
- Tư tưởng cục bộ, lợi ích cá nhân đã khiến cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và quần chúng có biểu hiện tiêu cực, tình trạng gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan, đảng viên dao động, lập trường tư tưởng không vững vàng.
- Công tác phát triển đảng trong lực lượng giáo viên hàng năm còn ít so với số lượng quần chúng, chất lượng đảng viên chưa cao.
- Công tác sinh hoạt chi bộ gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên chưa đúng mức, đúng tầm, dẫn tới nhận thức của cán bộ đảng viên về vai trò, tinh thần trách nhiệm trong sinh hoạt chưa cao.
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp đôi lúc còn chưa đồng bộ dẫn đến việc triển khai kế hoạch còn chồng chéo, thiếu tính khoa học.
3. Nguyên nhân của những thực trạng trên.
* Nguyên nhân khách quan:
+ Do việc kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng đảng viên còn lỏng lẻo, thiếu tính thuyết phục, đang còn mang tính nể nang, né tránh, e ngại nói thẳng nói thật, thiếu dân chủ trong đảng.
+ Công tác bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ cho cán bộ đảng viên đứng đầu các tổ chức chuyên môn, đoàn thể còn gặp nhiều khó khăn, bởi năng lực đảng viên không đồng đều ở mỗi lĩnh vực khác nhau.
+ Công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ đôi lúc còn phải kết hợp vào cuối các buổi học, thời gian chưa đảm bảo để triển khai hết việc học tập Nghị quyết, Chỉ thị cấp trên, thông tin thời sự trong nước và thế giới một cách kịp thời (Thời gian dạy và học giàn trải trong tuần do thiếu phòng học).
+ Đảng viên được tham gia học  tập các Chỉ thị, Nghị quyết và các chuyên đề cấp trên triển khai còn ít, do đặc thù chuyên môn nhà trường là công tác dạy và học, không thể bố trí hết.
+ Đảng viên trong chi bộ chủ yếu là giáo viên nên phần đa họ vẫn chú trọng nhiều đến công tác chuyên môn, ít say sưa về công tác Đảng, việc tìm tòi học tập và tự bồi dưỡng để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống đang còn một số hạn chế nhất định.
* Nguyên nhân chủ quan:
+ Sức chiến đấu của từng Đảng viên trong chi bộ ngày một yếu do nể nang, e dè, thiếu mạnh dạn, sợ đụng chạm trong việc tự phê bình và phê bình.
+ Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong chi bộ cho cán bộ đảng viên chưa thực sự được quan tâm đúng mức của nó.
+ Vai trò của chi ủy và người đứng đầu đôi lúc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận trong quần chúng có khi chưa kịp thời, chưa rõ tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, nhiều khi chưa sâu sát với quần chúng.
II. Một số giải pháp thực hiện.
Giải pháp 1: Chi bộ xác định rõ nhiệm vụ trong tâm của năm học.
Nhiệm vụ của năm học 2013 - 2014 là tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đẩy mạnh cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; tập trung chỉ đạo đổi mới quản lý, đổi mới tổ chức dạy và học theo hướng dạy học tích cực; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống; thực hiện có chất lượng mục tiêu, nội dung và hình thức giáo dục toàn diện ở Tiểu học.
- Chi bộ xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, rồi triển khai tới các tổ chức đoàn thể, cá nhân, tổ chuyên môn để bàn giải pháp thực hiện, đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu, giao nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân phụ trách từng phong trào như: về phía công đoàn giao cho phụ trách phong trào đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; về phía chuyên môn giao cho phong trào đẩy mạnh cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo"; về phía Đoàn, Đội giao cho phụ trách phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; cán bộ đảng viên phải làm tốt công tác tuyên truyền... mọi phong trào phải được thực hiện thường xuyên và có báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm sau từng thời điểm nhất định.
- Chi bộ cần tập trung chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ, bằng nhiều hình thức tổ chức phong phú để thu hút được tất cả cán bộ đảng viên, giáo viên và học sinh nhiệt tình tham gia. Thực hiện được điều đó, trước hết chi bộ yêu cầu tất cả cán bộ đảng viên của nhà trường gương mẫu đi đầu, tham gia tích cực, có hiệu quả mọi hoạt động của nhà trường và phải nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ năm học xem đây là mục tiêu lớn để chúng ta phấn đấu và thực hiện bằng được.
- Tập trung đổi mới công tác quản lý, đưa ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực vào quản lý, trong công tác quản lý cần nêu cao tính dân chủ, công khai minh bạch, tăng cường tính tự chủ, quản lý phải biết cách giao nhiệm vụ, phải biết kiểm tra giám sát, nhìn nhận khách quan để đánh giá đúng công việc. Về phía chuyên môn, thường xuyên tổ chức học tập chuyên đề đổi mới phương pháp dạy và học, dạy học phát huy tính tích cực của học sinh, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là nhiệm vụ quan trọng.
* Mốt số ví dụ về việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào:
- Đẩy mạnh cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Nhà trường, công đoàn tổ chức tuyên truyền tấm gương đạo đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ đảng viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương của người bằng nhiều hình thức như ký cam kết, tuyên truyền thông qua giới thiệu hình ảnh, giới thiệu các tác phẩm về người, về lối sống giản dị, cách làm việc, cách giao tiếp ứng xử trong đời sống thường ngày.
- Cuộc vận động: "Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và tự sáng tạo", chỉ đạo chuyên môn tổ chức các buổi thao giảng chào mừng, thi đua dạy tốt, học tốt, phong trào làm đồ dùng dạy học, các cuộc giao lưu văn nghệ thể dục thể thao, hái hoa dân chủ, tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa, thông qua các hoạt động làm sao cho học sinh thấy được mỗi thầy cô là tấm gương sáng tự học và tự sáng để các em noi theo.
- Phong trào: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", chi bộ đã chỉ đạo đoàn, đội chăm lo việc chăm sóc bảo vệ cảnh quan nhà trường, các công trình măng non, tổ chức các câu lạc bộ như câu lạc bộ nhà sử học nhỏ tuổi, câu lạc bộ bảo vệ biển đảo quê em, nhóm bạn cùng học, em yêu khoa học...hay công tác tuyên truyền nêu gương người tốt việc tốt, đồng thời làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, giáo dục truyền thống nhà trường, lịch sử địa phương, ý thức  bảo vệ tài sản, vệ sinh học đường, tham gia giao thông an toàn.
Giải pháp 2: Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của chi ủy.
- Chi ủy nghiên cứu kỹ nhiệm vụ năm học của ngành, kế hoạch năm, kỳ, tháng và các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng để xây dựng Nghị quyết chi bộ, Nghị quyết phải được bàn bạc, thống nhất và được chi bộ nhất trí cao. Xem Nghị quyết của chi bộ là ánh sáng là đường lối. Từ đó, chi ủy căn cứ vào Nghị quyết để thực hiện chức năng lãnh đạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Đảng ủy xã để giám sát những việc làm của cán bộ đảng viên. Chính vì vậy, yêu cầu tất cả cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc Nghị quyết.
- Tăng cường sự giám sát của chi ủy đối với các tổ chức, cá nhân đảng viên, quần chúng thông qua các phong trào và các hoạt động để có cách đánh giá và nhìn nhận khách quan về kết quả sau kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4  khóa XI của Ban chấp hành trung ương đảng: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03/BCT của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của chi bộ.
- Chi ủy, mà đặc biệt là đồng chí bí thư chi bộ cần phải thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, từ những việc làm nhỏ nhất, các đồng chí chi ủy, ban lãnh đạo nhà trường cũng phải thực hiện có tính nhất quán, đúng theo quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng đã đề ra.
- Trong các cuộc họp hàng tháng, các kỳ sơ kết, tổng kết chi ủy cần phải động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt, nhân rộng điển hình các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thông qua hoạt động phong trào như: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", phong trào: "Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và tự sáng tạo" và nhiều phong trào khác để cán bộ đảng viên được học hỏi kinh nghiệm và làm theo.
- Chi ủy chi bộ thẳng thắn trong công tác phê bình và tự phê bình có hiệu quả, không bao che, né tránh những việc làm sai trái, thiếu minh bạch, phải biết chỉ ra những mặt mạnh, mặt hạn chế để có hướng khắc phục mà phải làm ngay sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời cần phân công chi ủy viên phụ trách kiểm tra, giám sát và đánh giá đúng thực trạng khách quan về những việc làm của cán bộ đảng viên để phản ánh đúng sự thật trước chi bộ.
Giải pháp 3: Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một giải pháp quan trong nhằm nâng cao chất lượng đảng viên. Sinh hoạt chi bộ là hoạt động có vai trò và tác dụng to lớn đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, việc tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ có hiệu quả sẽ góp phần nâng cao vị thế của chi bộ, đồng thời đảm bảo cho chi bộ và mỗi cán bộ đảng viên hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình trong quá trình công tác.
Từ vấn đề nêu trên, chi ủy chi bộ cần tập trung chỉ đạo tốt việc thực hiện một số nội dung trong công tác sinh hoạt chi bộ  như sau:
Một là: Cán bộ đảng viên phải nhận thức đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của chi bộ, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng”, coi đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ đảng trong nhà trường, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của đảng và nhà nước.
Hai là: Cán bộ đảng viên phải nắm vững các quy định, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ của đảng viên, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt đối với các tổ chức đoàn thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt của đơn vị mình. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc duy trì nền nếp sinh hoạt, ghi chép sổ sách, kịp thời phê bình nhắc nhở các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, động viên, tuyên dương các tổ chức, cá nhân điển hình tiêu biểu.
Ba là: Trước mỗi kỳ sinh hoạt, chi uỷ cần nghiên cứu, xác định rõ nội dung sinh hoạt sát với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chhi bộ cần tập trung nêu ra các giải pháp chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng, giải quyết dứt điểm khâu yếu, những vấn đề bức xúc nổi cộm của đơn vị. Căn cứ vào sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và tình hình cụ thể của chi bộ nhà trường, chi uỷ xác định nội dung sinh hoạt phù hợp. Hướng trọng tâm vào vận dụng, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, mối quan hệ đồng nghiệp, nâng cao năng lực cho cán bộ, đảng viên về công tác chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
Bốn là: Nêu cao tinh thần trách nhiệm của chi uỷ mà trước hết là đồng chí bí thư chi bộ, phân công cụ thể cho từng chi uỷ viên, đảng viên phát huy vai trò của mình trong việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt. Đối với sinh hoạt định kỳ cần căn cứ vào các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ cấp trên, nắm vững kế hoạch, nhiệm vụ của ngành, tình hình thực tế nhà trường, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, để có những nhận định, đánh giá khách quan chỉ ra nguyên nhân đạt được và những hạn chế, từ đó xác định đúng phương hướng lãnh đạo chỉ đạo trong thời gian tới.
Năm là: Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tổ chức sinh hoạt nghiêm túc, phương pháp mềm dẻo, linh hoạt, chú ý tạo không khí cởi mở trong sinh hoạt, thảo luận, tự phê bình và phê bình. Người chủ trì phải nắm vững mục đích, yêu cầu, nội dung sinh hoạt, chủ động điều hành một cách khoa học làm sao giảm bớt được thời gian triển khai Nghị quyết. Tùy nội dung và hình thức sinh hoạt cụ thể, người chủ trì lựa chọn phương pháp điều hành thích hợp.                                        
* Ví dụ minh họa cho một số giải pháp nhỏ trong sinh hoạt chi bộ:
Ví dụ 1: Trước khi thông qua nội dung cho buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng thì chi ủy tổ chức họp trước để thống nhất các nội dung mà đồng chí bí thư  đã dự thảo, sau đó chi ủy in và phát cho các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn họp và nghiên cứu kỹ trước một ngày. Làm được việc này sẽ giảm bớt được thời gian triển khai Nghị quyết. Đồng thời dành thời gian cho việc bàn bạc tìm ra các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, để thực hiện tốt trong thời gian tới.
 
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh 1: Chi ủy họp và thông qua nội dung cuộc họp chi bộ hàng tháng về kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo về một số tồn tại của cán bộ đảng viên
           Ví dụ 2: Mỗi buổi sinh hoạt nên dành khoảng 20 đến 25 phút để nói chuyện thời sự trong nước và quốc tế, đồng thời thông qua các Chỉ thi, Nghị quyết mà đảng cấp trên đã ban hành. Đồng chí bí thư chi bộ phân công cho các chi ủy viên nắm bắt thông tin thời sự trong nước và quốc tế, thông tin nội bộ, các phương tiện truyền thông, rồi tổng hợp thành một nội dung để thông qua chi bộ.
Hình ảnh 2:  Đồng chí bí thứ chi bộ nói chuyện thời sự trong buổi sinh hoạt
           Ví dụ 3: Chi bộ phân công nhiệm vụ cho cán bộ đảng viên phải báo cáo trước chi bộ về tình hình thực hiện nhiệm vụ (cần phát huy vai trò người đứng đầu các tổ chức). Nêu ra các vấn đề quan trọng về tư tưởng chính trị, lĩnh vực chuyên môn, các ý kiến của tổ đoàn thể, quần chúng, những bức xúc của quần  chúng mà mình nắm bắt trong tháng phản ánh với chi bộ trong buổi sinh hoạt.
Hình ảnh 3: Đảng viên phát biểu ý kiến trước chi bộ về nhiệm vụ được giao
Giải pháp 4. Chi bộ chỉ đạo nhà trường làm tốt công tác chuyên môn.
* Chi bộ đã xác định một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của nhà trường là nâng cao chất lượng giáo dục, nên chi bộ đã tập trung chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, xem đây là mục tiêu phấn đấu. Để làm được điều đó chi bộ cần tập trung chỉ đạo vào những vấn đề sau:
Một là: Trước hết chi bộ phải bám sát Nghị quyết của đảng ủy cấp trên kết hợp với kế hoạch nhiệm của ngành. Từ đó, đồng chí bí thư chi bộ dự thảo Nghị quyết, trong dự thảo Nghị quyết phải thể hiện rõ được nội dung chỉ đạo chuyên môn nhà trường, yêu cầu nhà trường lãnh đạo các tổ chuyên môn cán bộ đảng viên, giáo viên nhân viên phải thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, xem chỉ tiêu về chuyên môn là thước đo quan trọng trong việc đánh giá chất lượng đảng viên.
Hai là: Chi bộ có vai trò vừa chỉ đạo vừa giám sát mọi hoạt động chuyên môn để có kế hoạch thúc đốc, tránh tình trạng ỉ lại, cuối mỗi tháng chi bộ cần đánh giá sát đúng, những việc chuyên môn đã làm được và những việc chưa làm được, việc đánh giá phải có tính khách quan và bao quát.
Ba là: Đảng viên trong ngành giáo dục có một đặc thù riêng đó là làm công tác giáo dục và đào tạo con người. Vì vậy đảng viên là giáo viên cần phải thường xuyên trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phải gương mẫu sáng tạo, phải tự học hỏi, tự bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm thì mới có thể làm tròn được vai trò tiên phong, lãnh đạo của mình.
Bốn là: Chi ủy chi bộ cần phải xây dựng nghị quyết về nâng cao chất lượng đào tạo, hàng năm cần chỉ đạo nhà trường đánh giá xếp loại giáo viên theo đúng quyết định 14 của Bộ giáo dục và đào tạo, đối với đảng viên là giáo viên cần phải đánh giá chặt chẽ hơn. Phối hợp ban lãnh đạo nhà trường lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo từng giai đoạn vừa khuyến khích vừa bắt buộc cán bộ đảng viên, giáo viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
Năm là: Tăng cường công tác chỉ đạo chuyên môn nhà trường tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên thông qua các hội thảo chuyên đề trong nhà trường về đổi mới phương pháp dạy và học, kỹ thuật dạy học, chuyên đề về ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện hiện đại.
Sáu là: Chỉ đạo nhà trường, công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác thường xuyên quan tâm động viên những cá nhân đảng viên, giáo viên có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn và chú ý nhắc nhở những đảng viên giáo viên chưa hoàn thành hoặc là vi phạm quy chế chuyên môn.
Bằng cách làm trên đã động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ đảng viên,   giáo viên, tích cực phấn đấu nhiều hơn về mọi mặt. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ đảng viên, giáo viên ngày càng được nâng cao, chất lượng dạy và học được nâng lên một cách toàn diện.
Giải pháp 5. Chi bộ chăm lo công tác bồi dưỡng các tổ chức đoàn thể.
- Từng nhiệm kỳ chi bộ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể kiện toàn bộ máy ban chấp hành, công đoàn, đoàn thanh niên, đội thiếu niên... phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực quản lý, làm sao cho mỗi tổ chức đoàn thể phát huy được vai trò lãnh đạo, tính tiên phong gương mẫu trước mọi quần chúng.
- Đồng chí Bí thư chi bộ hoặc chi ủy viên được phân công phải thường xuyên dự các buổi sinh hoạt của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên... để chỉ đạo một cách sát đúng với chủ trương đường lối của chi bộ, tránh sự lệch lạc và sinh hoạt hình thức, phải đảm bảo về chất lượng, phải khẳng định rằng kế hoạch chỉ đạo của tổ chức đoàn thể phải dựa trên kế hoạch lớn của chi bộ.
- Chi bộ chỉ đạo và duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm học, hàng kỳ, hàng tháng cho các tổ chức đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên... để các tổ chức đoàn thể thực hiện sát đúng theo Nghị quyết chi bộ đã đề ra. Xem Nghị quyết của chi bộ là sức mạnh, là động lực để thực hiện. Sự lãnh đạo của chi bộ Nhà trường đối với các tổ chức đoàn thể được thể hiện ở những nội dung sau:
* Lãnh đạo về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:
Tư tưởng, chính trị luôn được chi bộ thường xuyên quan tâm, chăm lo, các đợt sinh hoạt chính trị của các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn, cần tổ chức tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nghiêm túc thực hiện việc học tập các Văn kiện, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên hiểu rõ, hiểu đúng sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, con đường đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch thông qua các buổi sinh hoạt đoàn thể. Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, gương mẫu trong mọi hoạt động công tác, sinh hoạt, có lối sống lành mạnh, nghiêm chỉnh chấp hành quy định của Bộ Chính trị về 19 điều cấm đảng viên không được làm và 6 điều cấm trong pháp lệnh công chức mà cán bộ công chức không được làm.
* Về công tác tổ chức cán bộ:
Chi ủy chi bộ và ban giám hiệu nhà trường phải phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng trong việc định hướng đúng đắn và cụ thể hoá trong công tác quy hoạch bổ nhiệm cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn và bố trí phân công công tác cho cán bộ, đảng viên, giáo viên phù hợp với trình độ và năng lực quản lý. Hơn nữa, trong công tác tổ chức cán bộ đã cần có sự giao thoa, tác động qua lại, hỗ trợ lẫn nhau giữa nhiệm vụ chuyên môn với hoạt động đoàn thể làm cho kết quả hoạt động ngày càng mạnh mẽ hơn.
* Về công tác thi đua khen thưởng đối với các tổ chức đoàn thể:
Chi ủy chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt các tổ chức đoàn thể về phong trào  thi đua, khen thưởng, sơ kết, tổng kết, đánh giá, bình bầu hàng năm các danh hiệu một cách khách quan, kịp thời và theo đúng quy định. Điều đó đã trở thành động lực phấn đấu không ngừng của tập thể, cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên trong Nhà trường.
* Về các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao:
Đã được chi bộ quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi, do đó các đoàn thể quần chúng đã tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, tổ chức các giải thi đấu cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, hội diễn văn nghệ, qua đó gây dựng được khối đại đoàn kết trong tập thể nhà trường.
Giải pháp 6. Giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, cho cán bộ đảng viên và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho quần chúng.
* Chi bộ luôn coi trọng công tác bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện quá trình tự giáo dục, rèn luyện. Đảng viên thông qua hoạt động thực tiễn để trau dồi đạo đức cách mạng và năng lực lãnh đạo quần chúng và giúp đỡ quần chúng sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng. Qua các đợt sinh hoạt thường kỳ chi ủy chi bộ định hướng các chủ đề và nội dung sinh hoạt phong phú, hướng cho cán bộ đảng viên học tập lẫn nhau nhằm nâng cao trình độ, năng lực hiểu biết.
- Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nội dung: “Học tập Bác Hồ suốt đời về nội dung phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” gắn với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong nhà trường.
- Tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế nhà trường. Tổ chức học tập chính trị, báo cáo thời sự, qua đó giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên và  đoàn viên thanh niên luôn cảnh giác trước những âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước.
- Chi bộ nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của đảng viên và quần chúng trong nhà trường, qua đó có giải pháp và biện pháp lãnh đạo phù hợp để phát huy tích cực, ngăn chặn tiêu cực trên cơ sở đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giải quyết kịp thời những phát sinh chưa chuẩn mực trong mối quan hệ đảng viên với quần chúng nhằm giữ gìn mối đoàn kết trong chi bộ và trong nhà trường. Đẩy mạnh công tác phê và tự phê trên tinh thần xây dựng giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp nhận ra khuyết điểm để khắc phục sửa chữa, tránh tình trạng cả nể, ngại góp ý đối với quần chúng.
- Tập trung vào xây dựng các điển hình gương người tốt, việc tốt vì Nhà trường, lấy cái đẹp, cái tích cực để đẩy lùi cái tiêu cực, phải có xây, có chống, xây dựng tư tưởng chính trị vững vàng, xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống minh bạch, trong sáng, lành mạnh; xây dựng ý thức tuân thủ pháp luật, tác phong làm việc khoa học, tinh thần phục vụ hết mình, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tương thân, tương ái.
Tóm lại: Công việc giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết được chi bộ rất quan tâm và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, đồng thời bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho quần chúng nhận thức sâu sắc về chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước là một việc làm xuyên suốt của chi bộ trong công tác xây dựng và phát triển đảng viên.
Giải pháp 7: Phân công nhiệm vụ cho cán bộ đảng viên.
Phân công công việc cho tất cả các cán bộ đảng viên trong chi bộ là thực hiện phương châm tất cả các cán bộ đảng viên đều được giao việc nhiệm vụ. Thông qua công việc của cán bộ đảng viên đang làm để đánh giá đúng thực tế, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tức là chất lượng đảng viên được nâng lên, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ là chất lượng đảng viên yếu.
- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp; Căn cứ quy chế hoạt động của Chi bộ Trường Tiểu học Diễn Kim nhiệm kì 2012 - 2015 được thông qua tại chi bộ ngày 15 tháng 09 năm 2012. Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ nhà trường, phát huy tính tiên phong gương mẫu của từng đảng viên và vai trò của chi ủy chi bộ. Chi bộ đã phân công nhiệm vụ cho ban chấp hành chi ủy và từng đảng viên nhiệm kỳ 2012- 2015 như sau:
* Đối với chi ủy chi bộ: Đồng chí bí thư chi bộ là người lên kế hoạch hoạt động của chi bộ cho cả nhiệm kỳ và trực tiếp phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ đảng viên sau đó thông qua chi ủy, chi bộ và ra quyết định.
- Nhiệm vụ đồng chí bí thư chi bộ: Lãnh đạo chung - Phụ trách công tác tổ chức, điều hành các cuộc họp chi bộ, giải quyết các vấn đề lớn liên quan đến việc xây dựng kế hoạch phát triển của trường, công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ. Phụ trách công tác chuyên môn nhà trường, cùng với thủ trưởng cơ quan xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục, kiến nghị với chi bộ về công tác chuyên môn, phụ trách công tác theo dõi, kiểm tra đảng viên trong lĩnh vực chuyên môn và lĩnh vực tư tưởng. Đôn đốc kiểm tra việc chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết nghị của các cấp ủy Đảng đối với cán bộ đảng viên. Theo dõi diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường để nắm bắt tình hình.
- Nhiệm vụ đồng chí phó bí thư chi bộ: Phối hợp với đồng chí bí thư chi bộ xây dựng nội dung các kì họp chi bộ, thay mặt bí thư chi bộ điều hành các cuộc họp và giải quyết công việc khi đồng chí bí thư vắng mặt. Trực tiếp phụ trách công tác lưu trữ hồ sơ, công tác phát triển đảng viên của chi bộ. Phụ trách công tác phong trào của chi bộ, nhà trường, công đoàn, đoàn thanh niên, theo dõi công tác đội thiếu niên, các cuộc vận động, giúp bí thư chi bộ theo dõi diễn biến tư tưởng, chính trị của đảng viên, cán bộ công nhân viên.
- Nhiệm vụ đồng chí chi ủy viên chi bộ: Phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ. Theo dõi việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của chi bộ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình của đảng viên trong chi bộ, công tác phân công theo dõi quần chúng, theo dõi đảng viên dự bị, công tác thu chi đảng phí. Theo dõi diễn biến tư tưởng, chính trị của đảng viên, giáo viên công nhân viên, theo dõi tiền đảng phí, tham gia chỉ đạo các hoạt động đoàn thể, ghi chép biên bản các cuộc họp chi ủy chi bộ.
- Nhiệm vụ phân công cho từng đảng viên: Căn cứ theo vị trí công tác, khả năng, năng lực quản lý của từng cán bộ đảng viên để phân công cho phù hợp  (có thể về nhiệm vụ chuyên môn, hay về đoàn thể, hoặc công tác khác...). Chi ủy phân công cho cán bộ đảng viên phụ trách tất cả các mặt trong hoạt động của nhà trường, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ đối với nhà trường. Chi uỷ giám sát theo dõi đảng viên thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công và đánh giá mức độ hoàn thành của từng đảng viên.
Giải pháp 8: Chú trọng việc đánh giá, phân loại đảng viên.
Tiếp tục việc triển khai kiểm điểm theo đúng tinh thần nghị quyết trung ương 4 khóa XI gắn với việc học tập chỉ thị 03/BCT của Bộ chính trị về việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó đánh giá đúng chất lượng đội ngũ đảng viên hằng năm để làm căn cứ đề ra chủ trương và biện pháp giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.
Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên là cơ sở để xét khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ, đảng viên cho hợp lý. Đồng thời thông qua việc đánh giá và phân loại đảng viên là để đội ngũ đảng viên, giáo viên, nhân viên nhận thức rõ về những ưu khuyết điểm của mình từ đó có kế hoạch bồi dưỡng làm cho chất lượng của đảng viên, giáo viên, nhân viên ngày càng được nâng lên. Đối với chi bộ Trường Tiểu học Diễn Kim để thực hiện tốt nội dung đánh giá, phân loại đảng viên chi bộ đã tiến hành như sau:
- Chi ủy chuẩn bị chu đáo nội dung, hình thức và quy trình tiến hành kiểm điểm theo hướng dẫn của cấp trên. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng phải đúng đối tượng, nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành trong quá trình thực hiện.        
- Chi ủy họp thông qua nội dung quy trình đánh giá, đồng thời đánh giá, kiểm điểm sơ bộ trước cho từng đảng viên thông qua việc kiểm tra, giám sát của chi ủy đối với việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên trong năm, trước khi đưa ra chi bộ để đánh giá, việc đánh giá phải thật sự công tâm và khách quan.
- Hàng năm trước khi chi bộ đánh giá phân loại đảng viên, mỗi đảng viên phải có bản tự kiểm điểm cá nhân, lấy ý kiến góp ý của các tổ chức đoàn thể, của chi ủy chi bộ nơi cư trú về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và mối quan hệ giữa bản thân đảng viên với đồng chí, đồng nghiệp, với quần chúng nơi cư trú, về chức trách nhiệm vụ được giao, về ý thức kỷ luật.
  * Việc tổ chức đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm là dịp để mỗi đảng viên tự đánh giá về mình sau một năm làm việc và cũng là dịp để chi bộ xây dựng, kiện toàn, củng cố tổ chức, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ Đảng trong nhà trường.
Giải pháp 9: Làm tốt công tác phát triển đảng viên:
Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên là nhằm bổ sung nguồn lực thường xuyên cho Đảng, cho chi bộ là yếu tố nâng cao chất lượng đảng viên đảm bảo cho Đảng ngày càng phát triển.
Do vậy khi kết nạp đảng viên chi bộ không chạy theo thành tích mà cần thực hiện đúng phương châm, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng đơn thuần, chặt chẽ về nguyên tắc thủ tục đúng theo điều lệ, không thành kiến hẹp hòi. Kết nạp những quần chúng ưu tú có chất lượng chính là nâng cao chất lượng  đảng viên. Để đáp ứng yêu cầu trước khi kết nạp chi bộ phải có quá trình bồi dưỡng cho quần chúng ưu tú đó về mọi mặt. Để khi họ được đứng vào hàng ngũ của Đảng thực sự là một đảng viên tốt. Hàng năm chi bộ kết nạp được nhiều đảng viên tốt thì chất lượng đảng viên ngày càng được nâng cao. Để thực hiện tốt nội dung này chi bộ cần tiến hành như sau:
- Chi ủy chi bộ trao đổi với các đảng viên trong chi bộ, các đoàn thể, nắm bắt nguyện vọng của các quần chúng, theo dõi sự phấn đấu của cán bộ, giáo viên trong công tác giảng dạy, hoạt động tập thể, năng lực lãnh đạo, từ đó lập một danh sách những quần chúng có hướng phấn đấu tốt để định hướng kết nạp đảng. Tức là chi ủy chi bộ phải định hướng trước được các đối tượng muốn phấn đấu vào Đảng, lý lịch trong sạch, đủ điều kiện để kết nạp, qua đó để có kế hoạch theo dõi, bồi dưỡng đối với quần chúng.
- Xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, biện pháp cụ thể bồi dưỡng, việc này cần thực hiện hằng năm một cách nghiêm túc, coi đây là một trong những tiêu chí xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Nghị quyết, kế hoạch phải xác định rõ chỉ tiêu, thời hạn, biện pháp, phân công cụ thể đảng viên giúp đỡ quần chúng đã học lớp cảm tình đảng.
- Chi bộ chỉ đạo sâu sát hoạt động của công đoàn, chi đoàn thanh niên, cử đảng viên theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ưu tú vào Đảng. Hàng tháng trong các buổi sinh hoạt chi bộ các đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ phải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Chính từ sự nắm bắt sâu sát này chi ủy kịp thời có những định hướng để giúp đỡ, giáo dục quần chúng ưu tú một cách thiết thực để tạo nguồn phát triển đảng có chất lượng.
Tóm lại: Công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất, chi bộ xem đây là chỉ tiêu, là thước đo để đánh giá sự phát triển của chi bộ, đồng thời là chỉ tiêu xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, chính vì lẽ đó chi bộ cần quan tâm nhiều đến công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên.
PHẦN III: KẾT LUẬN
1. Kết quả từ việc ứng dụng sáng kiến:
* Kết quả nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ:
- 100% đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng, có lối sống trong sáng lành mạnh, luôn thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đi đầu gương mẫu trong mọi phong trào và các hoạt động của nhà trường.
- Chất lượng sinh hoạt ngày một nâng lên, đảng viên có chủ động phát biểu ý kiến của mình qua các kỳ họp theo những nội dung công việc mà mình được phân công, tự tin hơn, tinh thần tự phê bình và phê bình đã có nhiều tiến bộ.
- Nội dung sinh hoạt của các kỳ họp phong phú, phát huy được nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, cuộc họp diễn ra nhẹ nhàng và hiệu quả hơn, có nhiều ý kiến đóng góp sáng tạo, tích cực nhằm củng cố lòng tin đối với quần chúng, đối với học sinh và các bậc phụ huynh.
- Chất lượng dạy và học của các giáo viên là đảng viên ngày càng được nâng lên, đảng viên giữ vai trò chủ chốt trong mọi lĩnh vực chuyên môn, trong các phong trào nhà trường chiếm tỷ lên cao, công tác quản lý chỉ đạo ngày càng lớn mạnh và có chất lượng hơn.
- Chất lượng đảng viên phân loại cuối năm 2013: có 29/29 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỉ lệ 100%; trong đó có 5/29 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ 15%; có 100% cán bộ đảng viên đạt gia đình văn hóa. Chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiểu biểu, công đoàn vững mạnh tiêu biểu, chi đoàn xuất sắc tiêu biểu. Đảng viên chi bộ không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đến nay chi bộ có 29 đảng viên, chiếm tỉ lệ 56,9% trên tổng số cán bộ giáo viên công nhân viên nhà trường. Trong năm 2013 có 2 quần chúng đã được kết nạp vào đảng, đầu năm 2014 có 1 quần chúng được làm hồ sơ kết nạp, 3 quần chúng được tham gia học lớp đối tượng đảng.
* Kết quả về thực hiện nhiệm vụ năm học.
Kết quả dạy và học được nâng lên trong hai năm liền, năm sau cao hơn năm trước, từ việc lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ đối với tập thể nhà trường. Năm học 2013 - 2014, tại thời điểm kiểm tra nhiệm vụ năm học của phòng GD&ĐT Diễn Châu đối với Nhà trường, Nhà trường đủ điều kiện đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trường giữ vững trường chuẩn quốc gia mức độ I, đơn vị văn hóa cấp huyện, xã đạt chuẩn mức độ II về phổ cập giáo dục cấp tiểu học, cơ sở vật chất có nhiều đổi mới, chất lượng dạy và học được nâng lên, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh có 1 đồng chí, cấp huyện có 5 đồng chí, có 1 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, thi tiếng Anh qua mạng cấp huyện có 15 em đậu (năm học trước có 8 em), thi giải toán qua mạng cấp huyện có 49 em đậu (năm học trước có 39 em), giao lưu toán tuổi thơ có 6 em đạt giải trong đó có 1 em đạt giải nhất, 2 em đạt giải nhì và 3 em đạt giải ba (năm học trước có 2 em), thi hội khỏe phù đổng cấp huyện có 10 em đậu, 2 em được tham gia dự thi cấp tỉnh môn bóng đá, giao lưu ATGT, Olimpic Tiếng Anh đạt giải nhì cấp cụm, chất lượng đại trà được nâng lên qua các lần kiểm tra định kỳ, chất lượng kiểm tra đình kỳ lần 3 trung bình chung đạt tỷ lệ 99,8% (năm học trước đạt 98,6), 100% học sinh hoàn thành tốt 5 nhiệm của người học sinh, duy trì sĩ số 100% không có học sinh bỏ học giữa chừng. Hàng năm có 100% lớp đạt lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc, các lớp do đảng viên phụ trách đều đạt kết quả cao trong các kỳ thi và tham gia tốt các hoạt động, các phong trào do nhà trường phát động.
* Trên đây là những thành tích đáng khích lệ mà chi bộ nhà trường đã có nhiều nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, để nâng cao chất lượng đảng viên trong chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nhà trường đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Đồng thời góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ Đảng trong nhà trường trước những yêu cầu đổi mới của toàn ngành giáo dục nói chung và tại Trường Tiểu học Diễn Kim nói riêng.
2. Bài học kinh nghiệm từ việc ứng dụng sáng kiến.
- Phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt của chi bộ nhà trường, trước hết phải phát huy được vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
- Coi trọng công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt của chi bộ thì sẽ giúp cho từng đồng chí đảng viên sẽ dần dần hoàn thiện mình hơn và gắn kết mình với tập thể chi bộ hơn.
- Trong công tác chỉ đạo lãnh đạo của chi bộ mà đặc biệt là vai trò lãnh đạo của đồng chí bí thư chi bộ (người đứng đầu) là hết sức quan trọng, nó quyết định đến mọi sự thành công hay thất bại của chi bộ.
- Thường xuyên kiểm tra giám sát các việc làm của đảng viên, để đánh giá đúng thực tế, nếu có sai phạm thì nhắc nhở và uốn nắn kịp thời đối với đảng viên, để mỗi đảng viên biết tự sửa chữa những thiếu sót khuyết điểm của mình.
3. Những kiến nghị, đề xuất.
* Đối với Đảng ủy xã:
Thường xuyên quan tâm chỉ đạo sát sao hơn với chi bộ các nhà trường, nên sắp xếp thời điểm phù hợp tổ chức các đợt tập huấn Nghị quyết, chuyên đề về công tác xây dựng đảng để tất cả đảng viên chi bộ của 3 cấp học được tham gia đầy đủ và có chất lượng hơn. Hàng năm nên có ít nhất một đến hai đợt kiểm tra chéo các chi bộ về việc thực hiện nhiệm vụ được Đảng ủy giao phó, việc triển khai học tập các Nghị quyết, chuyên đề mà đặc biệt là việc thực hiện nhiệm vụ sau kiểm điểm NQTW 4 khóa XI của Ban chấp hành trung ương đảng.
* Về phía Phòng giáo dục:
Tham mưu với các cấp cử cán bộ trong quy hoạch cán bộ quản lí được tham gia học tập lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính và lớp quản lý cán bộ giáo dục để tạo nguồn kế cận. Mỗi nhiệm kỳ nên tổ chức ít nhất một đến 2 lần đợt tập huấn bồi dưỡng bí thư chi bộ và các đồng chí chi ủy viên cho các chi bộ nhà trường để nâng cao năng lực lãnh đạo và kỹ năng, nghiệp vụ công tác.
* Về phía Huyện ủy:
Mỗi năm huyện ủy nên tổ chức một đến hai đợt học tập Nghị quyết hoặc chuyên đề tập trung liên quan đến công tác giáo dục, để tất cả đảng viên có cơ hội tiếp thu nghị quyết, chuyên đề một cách đầy đủ hơn, qua đó cũng nêu cao được tinh thần trách nhiệm cho cán bộ đảng viên, đồng thời xác định rõ được vai trò trách nhiệm mình.
* Từ việc nhận thức về công tác Đảng ở nhà trường, với việc tham khảo qua các tài liệu, được sự giúp đỡ của các đồng chí trong ban chấp hành chi ủy, ban giám hiệu nhà trường và đồng nghiệp đã giúp tôi hoàn thành đề tài. Tôi thiết nghĩ các giải pháp mà tôi đưa ra là phù hợp với thực tế hiện nay, việc áp dụng các giải pháp trên sẽ góp phần "Nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ đảng trong nhà trường". Tuy nhiên những giải pháp đó chắc chắn vẫn còn những hạn chế nhất định. Chính vì vậy, rất mong nhận được sự góp ý chân thành từ phía đồng nghiệp, nhất là hội đồng khoa học các cấp để tôi tiếp tục hoàn thiện và áp dụng rộng rãi vào thực tế hiện nay ở các chi bộ nhà trường nói chung và tại Trường Tiểu học Diễn Kim nói riêng.                                                         
                                          Tôi xin chân thành cảm ơn!
                                                                   
                                                                                       Người viết sáng kiến                                                  
 
 
                                                                                             Bùi Văn Hiến
 

 

Tác giả bài viết: Bùi Văn Hiến

Tổng số điểm của bài viết là: 29 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 18

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 269311

may loc nuoc
thi cong QC
Bluesky