TIỂU HỌC DIỄN KIM

LIÊN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

chao mung ngay 30/4 va 1/5

QUY ĐINH HỒ SƠ - VSCĐ TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN KIM NĂM HỌC 205 - 2016

Thứ năm - 07/04/2016 13:52
Một số quy đinh về hồ sơ nhà trường - Trường Tiểu học Diễn Kim năm học 2015 - 2016 I. HỒ SƠ TỔ CHUYÊN MÔN: 1. Sổ kế hoạch chuyên môn của tổ; 2. Biên bản sinh hoạt chuyên môn tổ. II. HỒ SƠ GIÁO VIÊN: 1. Kế hoạch bài dạy (Giáo án); 2. Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp); 3. Học bạ học sinh. 4. Sổ theo dõi chất lượng giáo dục; ( Kể cả GV Bộ môn, GV2); 5. Sổ hội họp; 6. Sổ Bồi dưỡng chuyên đề; 7. Hồ sơ lưu các tài liệu BDTX 8. Sổ tích lũy chuyên môn; 9. Kế hoạch BDTX 10. Sổ thăm lớp dự giờ; 11. Hồ sơ học sinh khuyết tật, tàn tật (đối với lớp có học sinh học hoà nhập). 12. Sổ liên lạc giữa nhà trường và gia đình học sinh. 13. Lịch báo giảng – theo dõi thiết bị dạy học;
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG TH DIỄN KIM
Số:      /QĐ-HTSS
V/v: Quy định hồ sơ GV và các bộ phận, VSCĐ họ sinh trường TH Diễn Kim.
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          
           Diễn Kim, ngày 20 tháng 9 năm 2015
QUY ĐỊNH HỒ SƠ
CÁN BỘ GIÁO VIÊN VÀ CÁC BỘ PHẬN
TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN KIM
I. HỒ SƠ TỔ CHUYÊN MÔN:                                            
1. Sổ kế hoạch chuyên môn của tổ;
2. Biên bản sinh hoạt chuyên môn tổ.
II. HỒ SƠ GIÁO VIÊN:                                    
1. Kế hoạch bài dạy (Giáo án);
2. Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp);
3. Học bạ học sinh.
4. Sổ theo dõi chất lượng giáo dục; ( Kể cả GV Bộ môn, GV2);
5. Sổ hội họp;
6. Sổ Bồi dưỡng chuyên đề;
7. Hồ sơ lưu các tài liệu BDTX
8. Sổ tích lũy chuyên môn;
9. Kế hoạch BDTX
10. Sổ thăm lớp dự giờ;
11. Hồ sơ học sinh khuyết tật, tàn tật (đối với lớp có học sinh học hoà nhập).
12. Sổ liên lạc giữa nhà trường và gia đình học sinh.
13. Lịch báo giảng – theo dõi thiết bị dạy học;
III. HỒ SƠ ĐỘI TNTP HCM:
1. Sổ liên đội
2. Sổ tổng phụ trách.
3. Sổ theo dõi hoạt động và thi đua
4. Sổ chi đội
5. Kế hoạch hoạt động đội;
6. Sổ lưu các công văn Hội đồng đội
7. Sổ theo dõi đội viên
8. Sổ nhi đồng.
9. Sổ tay sinh hoạt sao nhi đồng
IV. HỒ SƠ THƯ VIỆN:
* Thư viện:
1. Sổ đăng kí sách giáo khoa          2. Sổ đăng kí tổng quát.
3. Kế hoạch thư viên.                      4. Sổ đăng kí cá biệt.
5. Sổ mượn truyện của học sinh.     6. Sổ tổng quát
7. Sổ mượn sách của giáo viên,.      8. Sổ theo dõi cấp phát văn phòng phẩm.
* Thiết bị:
1. Sổ báo mượn thiết bị.                2. Sổ sử dụng thiết bị. 
3. Sổ quản lý thiết bị.                       4. Sổ tài sản.
V. QUY ĐINH VSCĐ – DỒ DÙNG HỌC TẬP CHO HỌC SINH:
1. Khối 1: Sgk – tài liệu bổ trợ, vở ô ly dùng  học tập theo quy đinh từng khối.
2. Khối 2:  Sgk – tài liệu bổ trợ, vở ô ly dùng  học tập theo quy đinh từng khối.
3. Khối 3: Sgk – tài liệu bổ trợ, vở ô ly dùng  học tập theo quy đinh từng khối.
4. Khối 4: Sgk – tài liệu bổ trợ, vở ô ly dùng  học tập theo quy đinh từng khối.
5. Khối 5: Sgk – tài liệu bổ trợ, vở ô ly dùng  học tập theo quy đinh từng khối.
Ghi chú: Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi các loại vở rõ ràng, sạch sẽ, theo đúng mẫu chữ quy định của Bộ GD&ĐT. Chuyên môn sẽ bố trí kiểm tra VSCĐ học sinh ít nhất 1 lần trên một kỳ học, đối với GV chủ nhiệm thường xuyên KT và đánh giá nhắc nhỡ HS giữ gìn cẩn thận sách vở của mình.
*  NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ HỒ SƠ:
I. Đối với tổ chuyên môn.
1. Sổ kế hoạch hoạt động chuyên môn: 
Xây dựng kế hoạch sát với tình hình của tổ, của học sinh trong tổ, có các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng của tổ. Kế hoạch chuyên môn tổ phải đảm bảo tính khả thi và được lãnh đạo phê duyêt trước khi triển khai.
2. Sổ ghi biên bản: Ghi đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn tuần, tháng. Biểu quyết sự nhất trí của các thành viên trong tổ(Tỷ lệ%) và chữ ký của Chủ toạ (Tổ trưởng hoặc tổ phó), thư ký ký tên.
II. Đối với giáo viên.                                    
1.     Giáo án:                                                        
-    Soạn giảng theo phân phối chương trình thời khoá biểu, không cắt xén chương trình không xuyên tạc nội dung giảng dạy. Trình bày khoa học sạch sẽ, không cắt  dán tẩy xoá, không dùng bút phủ, được trình bày trên khổ giấy A4. Có đánh số trang từ 1 đến hết,. Ghi đầy đủ tuần mấy, ngày tháng, năm, thời gian các tiết dạy phải phù hợp với lịch báo giảng đã lên, giáo án không được trình bày nhiều kiểu chữ.
-    Quy định phông chữ Times New Roman, lề trên, lề dưới là 02 cm; lề trái 2,5 đến 3 cm; lề phải từ 1,5 đến 2 cm. Bài soạn cỡ chữ 14, tên đầu bài cỡ 14-16 in hoa đậm. Nội dung bài soạn phải bám sát mục tiêu bài dạy theo chuẩn KTKN năng môn học, tích hợp giáo dục môi trường và tăng cường Tiếng Việt, lồng ghép các nội dung giáo dục. Có bài soạn trước một đến hai ngày, không được quá ba ngày.
2. Sổ chủ nhiệm: Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm sát với tình hình của lớp mình phụ trách, tránh sao chép. Lên kế hoạch chủ nhiệm trước một tháng. Vào đầy đủ các loại thông tin ở tất cả các trang theo thời điểm và tiến trình thời gian. Các kế hoạch phải bám sát với kế hoạch của nhà trường triển khai.
3. Học bạ của học sinh: ( Sẽ được cập nhật đầu năm và sau mỗi kỳ học – lưu giữ cẩn thận trong năm học, nhà trường ký duyệt và thu về sau 1 năm học). Ghi đảm bảo chính xác theo TT 30/BGD quy định.
4. Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh. (Kể cả GV Bộ môn, GV2): Ghi đảm bảo chính xác theo đúng thông tư 30/BGD.
5. Sổ ghi chép hội họp: Ghi đầy đủ các cuộc họp nhà trường và các buổi sinh hoạt chuên môn tổ.
6. Sổ Bồi dưỡng chuyên đề: Ghi chép các đợt tập huấn chuyên đề và các nội dung tự học trong năm học theo đúng thời gian quy định.
7. Sổ tích lũy chuyên môn: Ghi các nội dung tích lũy chuyên môn về tự nhiên xã hội, về các vấn đề liên quan, các bài văn, thơ, toán, ca dao, tục ngữ, hò vè... nhằm phục vụ cho công tác dạy và học.
8. Hồ sơ lưu các tài liệu BDTX: Lưu trử các VB, tài liệu BDTX của ngành và các văn bản liên quan đến công tác giáo dục, công tác đảng.
9. Kế hoạch BDTX: Đã được kiểm duyệt của lãnh đạo.
10. Sổ thăm lớp dự giờ: Giáo viên mỗi tuần dự ít  nhất 1 tiết,  đối với tổ trưởng, tổ phó mổi tuần dự ít nhất 2 tiết.
11. học sinh khuyết tật, tàn tật: (đối với lớp có học sinh học hoà nhập). Ghi chép đánh giá cẩn thận.
12. Sổ liên lạc giữa nhà trường và gia đình học sinh: Ghi chép và theo dõi thường xuyên.
13. Sổ báo giảng - theo dõi thiết bị dạy học: Cập nhật đầy đủ theo quy định.
III. ĐỐI VỚI HỒ SƠ CÁC ĐOÀN THỂ:
- Công đoàn, đoàn TNCS HCM có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, cập nhật thường xuyên, lên kế hoạch kịp thời, đảm bảo nội dung trình đ/c Bí thư chi bộ phê duyệt thực hiện trước ngày 01đến ngày 03 hàng tháng.
- Kế hoạch đội, hồ sơ thư viện phải lê kế hoạch đảm bảo theo quy định, cập nhật thường xuyên các thông tin trong sổ sách chuyển đ/c phó hiệu trưởng phê duyệt 23 đến 24 hàng tháng.
* Những quy định khác: Các loại hồ sơ, sổ sách chỉ trình bày bằng một loại mực.  Đối với GV soạn bài bằng máy tính thì tất cả các bảng biểu, báo cáo, danh sách đều được đánh máy và trình bày trên khổ giấy A4. Khi lên lớp cần mang đầy đủ 04 loại hồ sơ sau: Sổ soạn bài, lịch báo giảng,  sổ theo dõi,  sổ chủ nhiệm.
* Trên đây là quy định của chuyên môn về các loại hồ sơ tổ, hồ sơ cá nhân, VSCĐ của học sinh. Yêu cầu các đòng chí thực hiện nghiêm túc.  
                       
                                                                                    Diễn  Kim, ngày 20  tháng 09 năm 2015
                                                                       HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                       (Đã ký)
 
                                                                      Trần Ngọc Lâm                
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 2


Hôm nayHôm nay : 65

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2936

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 268947

may loc nuoc
thi cong QC
Bluesky